Language:
do kasy suma: 0,00 zł
Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO GADGETS.PL

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem https://gadgets.pl.
 1. Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym www.gadgets.pl prowadzony jest przez Wooden Loft Sylwia Kułakowska, ul. Gutki  4, 37-400 Nisko, NIP: 8652221381, REGON: 527457332, adres poczty elektronicznej: shop@woodenloft.eu, numer telefonu kontaktowego: (+48) 662 636 536, (koszt połączenia zgodny z cennikiem operatora sieci, z której wykonywane jest połączenie). Za pośrednictwem telefonu kontakt możliwy wyłącznie w godzinach pracy sklepu, które są określone w zakładce KONTAKT.
 1. Przed rozpoczęciem korzystania ze Sklepu, Klient zobowiązany jest zapoznać się z treścią Regulaminu Serwisu.
 2. Sklep, w tym produkty i usługi w ramach Sklepie oferowane, są dedykowane dla osób pełnoletnich. Akceptacja Regulaminu Sklepu przez Klienta jest jednoznaczna z potwierdzeniem przez niego pełnoletności.
 3. Regulamin skierowany jest zarówno do Klientów będących jak i niebędących Konsumentami, korzystających ze Sklepu Internetowego, Usług Elektronicznych lub zawierających Umowy Sprzedaży
 4. Akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale konieczna w celu utworzenia Konta i/lub w celu złożenia przez Klienta Zamówienia lub Rezerwacji.
 1. Definicje

Ilekroć w dalszej części Regulaminu użyto niżej wymienionych zwrotów pisanych wielką literą, należy je rozumieć w podanym niżej znaczeniu, chyba że z kontekstu ich użycia wyraźnie wynika co innego:

Adres e-mail – aktualny i używany adres e-mailowy Klienta podany w procesie aktywacji Konta lub podany w formularzu zamówienia.

Adres pocztowy – imię i nazwisko lub nazwa instytucji, położenie w miejscowości (w przypadku miejscowości podzielonej na ulice: ulica, numer budynku, numer mieszkania lub lokalu; w przypadku miejscowości niepodzielonej na ulice: nazwa miejscowości i numer nieruchomości), kod pocztowy oraz miejscowość.

Cookies (ciasteczka) – niewielkie informacje tekstowe, wysyłane przez serwer WWW i zapisywane po stronie użytkownika przez przeglądarkę internetową, które serwer WWW może odczytać przy ponownym połączeniu się z tego komputera. Domyślne parametry cookies pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył.

Checkbox – pole wyboru, po zaznaczeniu tego pola Klient deklaruje, że zapoznał się z całą treścią, która dotyczyła danego pola wyboru.

Dostawa – rodzaj usługi przewozowej wraz z określeniem przewoźnika i kosztu wymieniona w cenniku koszty dostaw znajdującym w stopce sklepu „KOSZT WYSYŁKI”

Dostawca – oznacza podmiot, z którym współpracuje Sprzedawca w zakresie dokonywania Dostawy Produktów:

 • UPS– z siedzibą UPS Polska Sp. z o.o., ul. Prądzyńskiego 1/3, 01-222 Warszawa
 • DPD– z siedzibą DPD Polska sp. z o.o., ul. Mineralnej 5, 02-274 Warszawie 
 • DHL – z siedzibą DHL Parcel Polska Sp. z o.o., ul. Osmańska 2, 02-823 Warszawa

Dowód zakupu – paragon fiskalny, faktura VAT.

Dzień roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Formularz rejestracyjny – formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający utworzenie Konta.

Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie jego wariantów, ilości i warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

Gwarancja – dobrowolne, pisemne zobowiązanie gwaranta (najczęściej producenta) do bezpłatnego usunięcia wady lub wymiany towaru na niewadliwy na warunkach określonych w dokumencie gwarancyjnym.

Hasło – oznacza dowolny ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych wybranych samodzielnie przez Klienta podczas Rejestracji a następnie Logowania się w Sklepie Internetowym, wykorzystanych w celu zabezpieczenia dostępu do Konta Klienta w Sklepie Internetowym.

Karta produktu – pojedyncza podstrona sklepu zawierająca informacje o pojedynczym produkcie.

Klient – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu związanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. Gdy Klientem nie jest osoba fizyczna, uznaje się, że jest on reprezentowany przez przedstawiciela upoważnionego do reprezentowania Klienta w świetle obowiązującego prawa.

Klient zalogowany – osoba mająca dostęp do indywidualnego konta Sklepu wymagającego logowania.

Klient zarejestrowany – Klient, który posiada Konto w Sklepie.

Kodeks cywilny – Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. nr 16, poz. 93 ze zm.) z późniejszymi zmianami.

Kodeks dobrych praktyk – zbiór zasad postępowania, a w szczególności norm etycznych i zawodowych, o których mowa w art 2 pkt. 5 Ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym z dnia 23 sierpnia 2007 roku z późniejszymi zmianami.

Konsument – z godnie z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz.121) Za konsumenta uważa się pełnoletnią osobę fizyczną dokonującą u Sprzedającego czynności prawnej (zakupu – przedmiotu, usługi) niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (np. handlową, rzemieślniczą lub wolnym zawodem).

Konto – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Kupującego. Zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Sklepu, w którym gromadzone są dane Klienta w tym informacje o złożonych Zamówieniach.

Koszyk – lista produktów sporządzona z oferowanych w sklepie produktów na podstawie wyborów Kupującego.

Kupujący – zarówno Konsument, jak i Klient.

Login – indywidualne oznaczenie Klienta, alfanumeryczny, unikalny ciąg znaków, dobrowolnie i samodzielnie wybrany przez Klienta, niezbędny w procesie dostępu do wybranych funkcjonalności Sklepu.

Link aktywacyjny – link przesyłany drogą mailową do Kupującego. Za pomocą Linku aktywacyjnego można aktywować Konto.

Miejsce wydania rzeczy – adres pocztowy wskazane w zamówieniu przez Kupującego.

Moment wydania rzeczy – moment, w którym Kupujący lub wskazana przez niego do odbioru osoba trzecia obejmie rzecz w posiadanie – pokwitowanie odbioru przesyłki.

PDF – (skrót od Portable Document Format – przenośny format dokumentu) format pliku o tej samej nazwie, opracowany przez firmę Adobe Systems.

Płatność – metoda dokonania zapłaty za przedmiot umowy i dostawę wymieniona w stopce strony w zakładce „FORMY PŁATNOŚCI”

Polityka Prywatności – dokument zawierający informacje oraz zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych Klienta, dostępny w stopce sklepu w zakładce „Polityka Prywatności”.

Prawo konsumenckie – ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku.

Produkt – minimalna i niepodzielna ilość rzeczy, która może być przedmiotem zamówienia, a która podana jest w sklepie Sprzedającego jako jednostka miary przy określeniu jego ceny (cena/jednostka). Na przykład: Trofeum sportowe, szklane statuetki, medale, puchary sportowe, artykuł pamiątkarski, prezent, gadżet reklamowy lub inny artykuł, oferowany w Sklepie Internetowym www.gadgets.pl

Przedsiębiorca – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta – oznacza osobę fizyczną zawierającą Umowę sprzedaży bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści Umowy sprzedaży wynika, że nie posiada ona dla tego Przedsiębiorcy zawodowego charakteru, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Przedmiot umowy – produkty i dostawa będące przedmiotem umowy.

Przedmiot świadczenia – przedmiot umowy.

Regulamin – oznacza niniejszy Regulamin świadczenia usług w serwisie Gadgets.pl.

Rejestracja – dobrowolna procedura polegająca na wprowadzeniu przez Klienta danych do Sklepie umożliwiających utworzenie Konta, z wykorzystaniem narzędzi udostępnionych w Sklepie.

Rzecz – rzecz ruchoma mogąca być lub będąca przedmiotem umowy.

Siła wyższa – wszelkie nagłe zdarzenia o charakterze zewnętrznym, powodujące obiektywną niemożność wykonania świadczeń objętych Regulaminem, których

Usługodawca nie był w stanie przewidzieć. W szczególności jako zdarzenia o charakterze siły wyższej traktowane będą klęski żywiołowe, konflikty zbrojne oraz epidemie.

Umowa sprzedaży – oznacza umowę sprzedaży zawartą na odległość, na zasadach określonych w Regulaminie, między Klientem a Sprzedawcą.

Sklep – ogół funkcjonalności umożliwiających nabywanie Produktów i oraz związanych z nimi usług dodatkowych, udostępnionych przez Wooden Loft Sylwia Kułakowska pod adresem www.gadgets.pl

Sklep internetowy Sklepu – zespół połączonych ze sobą stron internetowych, dostępna pod adresem internetowym: www.gadgets.pl – platforma umożliwiająca składanie Zamówień przez Klienta oraz świadczenie usług udostępnianych przez Sprzedawcę.

Sprzedawca – Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym www.gadgets.pl prowadzony jest przez Gadgets.pl Sylwia Kułakowska  z siedzibą w Nisku, ul. Gutki 4, 37-400 Nisko(który stanowi również adres do doręczeń), NIP: 865-211-60-69, REGON: 527457332, BDO 000316248, adres poczty elektronicznej: shop@woodenloft.eu , numer telefonu kontaktowego: (+48) 662 636 536, (koszt połączenia zgodny z cennikiem operatora sieci, z której wykonywane jest połączenie). Za pośrednictwem telefonu kontakt możliwy wyłącznie w godzinach pracy sklepu, które są określone w zakładce KONTAKT.

System – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego, potocznie określany Internetem.

Termin realizacji – podana na karcie produktu liczba godzin lub dni roboczych.

Towar – oznacza produkt przedstawiony przez Sprzedawcę za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu, mogący być przedmiotem Umowy sprzedaży.

Trwały nośnik – potwierdzenie zawarcia umowy dostarczone konsumentowi „w rozsądnym czasie”, najpóźniej w chwili dostarczenia zamówienia. Nośnikiem trwałym będzie wydruk w formie papierowej, ale i wiadomość e-mail lub plik PDF, DOC.

Umowa Sprzedaży / Umowa zawarta na odległość – umowa zawierana poza lokalem przedsiębiorcy lub na odległość w rozumieniu Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku w przypadku Konsumentów i umowa sprzedaży w rozumieniu art. 535 Ustawy kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku w przypadku Kupujących. Umowa zawarta między przedsiębiorcą a konsumentem, bez fizycznej i jednoczesnej obecności obu stron, zawarta z wykorzystaniem systemu zawierania umów na odległość (np. sprzedaż w sklepie internetowym).

Wada – zarówno wada fizyczna, jak i wada prawna.

Wada fizyczna – niezgodność rzeczy sprzedanej z umową, a w szczególności jeśli rzecz:

 1. nie ma ona właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
 2. nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedający zapewnił Konsumenta,
 3. nie nadaje się do celu, o którym Konsument poinformował Sprzedającego przy zawarciu umowy, a Sprzedający nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;
 4. została Konsumentowi wydana w stanie niezupełnym;
 5. w razie nieprawidłowego jej zamontowania, jeżeli czynności te zostały wykonane przez Sprzedającego lub osobę trzecią, za którą Sprzedający ponosi odpowiedzialność, albo przez Konsumenta, który postąpił według instrukcji otrzymanej od Sprzedającego;
 6. nie ma ona właściwości, o której zapewniał producent lub jego przedstawiciel lub osoba, która wprowadza rzecz do obrotu w zakresie swojej działalności gospodarczej oraz osoba, która przez umieszczenie na rzeczy sprzedanej swojej nazwy, znaku towarowego lub innego oznaczenia odróżniającego przedstawia się jako producent, chyba że Sprzedający zapewnień tych nie znał ani, oceniając rozsądnie, nie mógł znać albo nie mogły one mieć wpływu na decyzję Konsumenta o zawarciu umowy, albo gdy ich treść została sprostowana przed zawarciem umowy.

Wada prawna – sytuacja, kiedy rzecz sprzedana stanowi własność osoby trzeciej albo jest obciążona prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu rzeczą wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.

Zamówienie – dobrowolne oświadczenie woli Kupującego złożone za pośrednictwem sklepu internetowego www.gadgets.pl określające jednoznacznie: rodzaj i ilość produktów lub usług; rodzaj dostawy; rodzaj płatności; miejsce wydania rzeczy, dane Kupującego a zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy pomiędzy Kupującym a Sprzedającym.

Warunki ogólne

 1. Umowa zawierana jest w języku polskim, zgodnie z polskim prawem i niniejszym regulaminem.
 2. Sprzedający jest zobowiązany i zobowiązuje się świadczyć usługi i dostarczać rzeczy wolne od wad.
 3. Wszystkie ceny podawane przez Sprzedającego wyrażone są w polskiej walucie i są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Ceny produktów nie zawierają kosztu dostawy, który określony jest na stronie Sklepu w stopce strony pod nazwą KOSZTY WYSYŁKI. Dostawa towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej. Sklep daje możliwość, w której Kupujący zwraca się (pisemnie na e-mail: shop@woodenloft.eu z prośbą o udostępnienie mu innej niż standardowo oferowane przez Sklep formy wysyłki – wtedy taka wysyłka realizowana jest na odpowiedzialność i koszt Kupującego. 
 4. Informacje o produktach dostępnych w asortymencie Sklepu Internetowego Gadgets stanowią̨ zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
 5. Sprzedający nie udziela Kupującemu gwarancji w rozumieniu art. 577 Kodeksu cywilnego, natomiast informuje o znanych mu gwarancjach udzielonych przez osoby trzecie dla produktów znajdujących się w sklepie.
 6. Sprzedający nie pobiera żadnych opłat za komunikację z nim z wykorzystaniem środków porozumiewania na odległość, a Kupujący poniesie jej koszty w wysokości wynikającej z umowy jaką zawarł z osobą trzecią świadczącą na jego rzecz określoną usługę umożliwiającą porozumiewanie na odległość.
 7. Sprzedający zapewnia Kupującemu korzystającemu z systemu poprawności działania sklepu w następujących przeglądarkach: Explorer, Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera lub Safari w aktualnej wersji. 
 8. Sklep informuje, że pomimo dołożenia wszelkich starań Gadgets.pl nie może zapewnić wierności barw na obrazkach, fotografiach, filmach prezentowanych na stronie internetowej Sklepu, ponieważ ich wyświetlanie zależy między innymi od ustawień rozdzielczości i wyświetlanej kolorystyce barw na urządzeniach Klienta tj. telefon, tablet, monitor, telewizor.
 9. Sklep zastrzega sobie prawo zmiany cen towarów znajdujących się w sklepie internetowym, wprowadzania nowych towarów do sprzedaży, usuwanie Produktów wycofanych ze sprzedaży, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian. 
 10. Sprzedający stosuje się do kodeksu dobrych praktyk.
 11. Kupujący może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez sklep w celu ułatwienia procesu składania kolejnego zamówienia. W tym celu Kupujący powinien dokonać rejestracji konta w sklepie podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login i hasło są ciągiem znaków ustalanych dobrowolnie i samodzielnie przez Kupującego, który ma obowiązek zachowania ich w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich. Kupujący ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji danych oraz usuwania konta w sklepie.
 12. Umowa dotycząca prowadzenia Konta w Sklepie internetowym jest zawierana na czas nieokreślony i nie pociąga za sobą żadnych zobowiązań finansowych dla Kupującego. Umowa może zostać wypowiedziana w każdym momencie poprzez usunięcie Konta w Sklepie internetowym lub przesłanie informacji o rezygnacji przez Kupującego na adres e-mail Sklepu: shop@woodenloft.eu
 13. W przypadkach szczególnych, mających wpływ na bezpieczeństwo lub stabilność systemu teleinformatycznego, Gadgets.pl ma prawo do czasowego zaprzestania lub ograniczenia świadczenia usług, bez wcześniejszego powiadomienia Klientów, jak również do przeprowadzenia prac konserwacyjnych mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa i stabilności systemu teleinformatycznego.
 14. Niezależnie od powyższego, Gadgets.pl ma prawo zaprzestać świadczenia usług w każdym czasie, jeżeli takie uzasadnione żądanie zostanie zgłoszone przez dostawcę Internetu lub inny uprawniony podmiot.
 15. Kupujący może skorzystać z interaktywnych formularzy kontaktowych umożliwiających bezpłatny kontakt ze Sprzedawcą, dostępnych na stronach Sklepu Internetowego, w szczególności udostępnionych na karcie Towaru.
 16. W celu skorzystania z interaktywnego formularza kontaktowego i wysłania wiadomości do Sprzedawcy Kupujący dobrowolnie i samodzielnie wypełnia pola formularza kontaktowego oznaczone jako obowiązkowe oraz zaznacza pola Checkbox a następnie wysyła wiadomość za pomocą dedykowanego w tym celu przycisku znajdującego się pod formularzem WYŚLIJ. Umowa o świadczenie tej usługi zawierana na czas oznaczony i ulega natychmiastowemu rozwiązaniu z chwilą wysłania wiadomości przez Kupującego za pośrednictwem formularza.
 17. Zamówienia złożone w dni powszednie po godzinie 10:00, w soboty oraz w niedziele i święta, realizowane są w najbliższych dniach roboczych.
 18. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za błędnie wpisany adres w formularzu zamówienia przez Klienta.
 19. W każdej formie zamówienia warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez Kupującego danych zgodnych z rzeczywistością, pozwalających na weryfikację Kupującego i odbiorcy towaru. Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia za pomocą poczty e-mail lub telefonicznie w czasie nie przekraczającym 24 godzin.
 20. Sklep ma prawo odmówić przyjęcia zamówienia Kupującemu lub żądać przedpłaty w przypadku, gdy zamówienie budzi uzasadnione wątpliwości co do prawdziwości i rzetelności podanych danych bądź sposobu lub braku zapłaty.
 21. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu jest wiążąca w chwili złożenia przez Kupującego zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych produktów po złożeniu przez Kupującego zamówienia.
 22. Zamówienia realizowane są przez Sklep w kolejności ich składania.
 23. W przypadku chwilowego braku Produktu na magazynie bądź wyczerpania zapasu danego Produktu, Kupujący jest informowany o tym przez Sklep drogą telefoniczną lub poprzez e-maila w celu zaproponowania:
 • alternatywnego produktu,
 • anulowania Zamówienia,
 • wyznaczenia innej daty dostarczenia produktu, ale nie dłużej niż 14 dni roboczych. (Art. 4921Jeżeli strona obowiązana do spełnienia świadczenia oświadczy, że świadczenia tego nie spełni, druga strona może odstąpić od umowy bez wyznaczenia terminu dodatkowego, także przed nadejściem oznaczonego terminu spełnienia świadczenia.)
 1. Sklep może kontaktować się z Klientem na podany przez Klienta adres e-mail lub telefonicznie, na wskazany przez Klienta numer telefonu kontaktowego, w celu wyjaśnienia wątpliwości, potwierdzenia złożenia zamówienia lub we wszelkich innych kwestiach związanych z zamówieniem. 
 2. Informacja o plasowaniu wyników wyszukiwania – wyniki wyszukiwania przez opcję szukaj na stronie Sklepu w żaden sposób nie podlegają plasowaniu. Sprzedawca nie stosuje tej techniki w swoim Sklepie.
 3. Ceny Produktów lub Usług w Gadgets.pl nie podlegają indywidualnemu dostosowaniu na podstawie zautomatyzowanego podejmowania decyzji.
 4. Klientom oraz osobom tylko odwiedzjącym Gadgets.pl zabronione jest wykorzystywanie Sklepu Internetowego Gadgets.pl do celów sprzecznych z jego przeznaczeniem, w tym wysyłanie na e-mail i telefon Sklepu treści spam, prowadzenie na stronach internetowych gadgets.pl jakiejkolwiek reklamowej, działalności komercyjnej lub promocyjnej.

Rejestracja konta

 1. W celu utworzenia Konta Klienta, Klient obowiązany jest dokonać nieodpłatnej Rejestracji na stronie Sklepu pod adresem www.gadgets.pl
 2. Rejestracja Konta przez Klienta nie jest konieczna do złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym.
 3. Do rejestracji konta Klient wymaga się podania adresu e-mail (loginu) oraz ustawienia hasła.
 4. W trakcie wypełniania formularza rejestracyjnego, Klient ma możliwość zapoznania się z Regulaminem, akceptując jego treść poprzez oznaczenie odpowiedniego pola w formularzu.
 5. W celu rejestracji Konta należy wejść na stronę Sklepu wybrać w zakładkę „MOJE KONTO” następnie za pomocą interaktywnego formularza w oparciu o wyświetlane Kupującemu komunikaty, informacje, pola wyboru dokonać rejestracji konta.
 6. Do dokonania rejestracji konta przez Kupującego niezbędne jest podanie w interaktywnym formularzu rejestracyjnym następujących danych:
 • adres e-mail,
 • hasło (min. 6-ścio cyfrowe hasło).
 • i zaznaczenie pola wyboru „Akceptuję warunki regulaminu. Zgadzam się na otrzymywanie informacji w myśl ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.”
 1. Po naciśnięciu przycisku przez Kupującego „Zarejestruj się” system wygeneruje komunikat:

Konto zostało założone. Aby zalogować się do sklepu, sprawdź pocztę i kliknij na link potwierdzający poprawność adresu e-mail.”

 1. Po poprawnej weryfikacji e-maila system Sklepu wygeneruje dla Kupującego komunikat:

Adres e-mail został potwierdzony.

 1. Dzięki założeniu konta Kupujący w Sklepie ma możliwość:
 • stały wgląd w status realizacji zamówień,
 • przeglądanie historii zakupów,
 • możliwość korzystania z przechowalni,
 • zapamiętywanie koszyka,
 • możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Kupującemu komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Sklepu internetowego.
 1. Za pomocą interaktywnego formularza na stronie Sklepu „Twoje dane” Kupujący samodzielnie podaje wymagane przez Sklep dane, zgodnie z rzeczywistością, do których należą:

Konsument:

 • imię,
 • nazwisko,
 • numer telefonu kontaktowego,
 • e-mail,
 • dane adresowe (ulica, numer domu, numer mieszkania, kod pocztowy, miasto, kraj),
 • opcjonalnie Konsument wypełnia dodatkowe informacje / uwagi.

Osoba prawna lub jednostka organizacyjna:

 • imię,
 • nazwisko,
 • numer telefonu kontaktowego,
 • e-mail,
 • nazwa firmy
 • NIP
 • dane adresowe (ulica, numer budynku, kod pocztowy, miasto, kraj),
 • opcjonalnie osoba prawna lub jednostka organizacyjna wypełnia dodatkowe informacje / uwagi.
 1. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
 • podawania w udostępnionych w ramach Sklepu Internetowego formularzach wyłącznie prawdziwych, aktualnych i wszystkich koniecznych danych Klienta do realizacji zamówienia,
 • niezwłocznego aktualizowania danych, w tym danych osobowych, podanych przez Klienta w związku z zawarciem Umowy Sprzedaży, w szczególności w zakresie w jakim jest to konieczne dla prawidłowego wykonania,
 • terminowego odbioru Produktów zamówionych przy wykorzystaniu sposobu dostawy,
 • terminowej zapłaty Ceny usługi lub zamówienia lub innych ustalonych przez Klienta i Sprzedawcę kosztów w pełnej wysokości,
 1. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego Klient otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym potwierdzenie Rejestracji wygenerowane automatycznie przez system Sklepu internetowego. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi Prowadzenie Konta Klienta, zaś Klient uzyskuje możliwość dostępu do Konta Klienta i dokonywania zmian podanych podczas Rejestracji danych.
 2. Utworzone Konto w wyniku rejestracji prowadzone jest dla Klienta przez czas nieoznaczony. Klient może zrezygnować z prowadzenia konta w Gadgets.pl i zażądać jego usunięcia w każdym czasie. Sklep z tytułu rezygnacji i usunięcia konta Klienta nie pobiera jakichkolwiek opłat.

Realizacja zamówienia

 1. Do złożenia zamówienia wymagane jest przez Klienta posiadanie aktywnego adresu e-mail oraz numeru telefonu.
 2. Zamówienia można składać poprzez:
 • sklep internetowy www.gadgets.pl – 24 godziny na dobę,
 • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres shop@woodenloft.eu – 24 godziny na dobę,
 • telefonicznie + 48 512-450-168 wyłącznie w godzinach pracy sklepu, które są określone w zakładce KONTAKT (Klient ponosi koszt połączenia według taryfy operatora, z którym zawarł umowę)
 • poprzez wypełnienie na stronie Sklepu formularza kontaktowego – 24 godziny na dobę.

Zamówienia składane na stronie www.gadgets.pl

 1. W celu złożenia zamówienia Kupujący powinien na stronie Sklepu wykonać co najmniej następujące czynności, z których część może być wielokrotnie powtarzana:
 • wybrać produkt następnie, jeśli są dostępne warianty wyboru dla danego produktu to wskazać/podać jego warianty a następnie określa ilość i dodaje produkt Do koszyka;
 • określić wybór rodzaju dostawy i płatności;
 • zaznaczyć pole Checkbox potwierdzające zapoznanie się z treścią Regulaminu oraz Polityki prywatności
 • podać miejsca wydania rzeczy podając:

Konsument:

 • imię,
 • nazwisko,
 • numer telefonu kontaktowego,
 • e-mail,
 • dane adresowe (ulica, numer domu, numer mieszkania, kod pocztowy, miasto, kraj),
 • opcjonalnie Konsument wypełnia dodatkowe informacje / uwagi.

Osoba prawna lub jednostka organizacyjna:

 • imię,
 • nazwisko,
 • numer telefonu kontaktowego,
 • e-mail,
 • nazwa firmy
 • NIP
 • dane adresowe (ulica, numer budynku, kod pocztowy, miasto, kraj),
 • opcjonalnie osoba prawna lub jednostka organizacyjna wypełnia dodatkowe informacje / uwagi.
 1. złożenie w sklepie zamówienia poprzez użycie przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”.
 2. w zależności od wybranego sposobu zapłaty, Klient może zostać przekierowany do stron zewnętrznego dostawcy usług płatniczych, w celu dokonania płatności.
 • Sprzedawca udostępnia Klientowi rożne sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży,
 • Możliwe i aktualne sposoby płatności określone są w stopce strony Sklepu Internetowego w zakładce „Metody płatności” oraz każdorazowo na karcie danego Produktu.
 • Płatności za usługi Serwisu dokonywać można za pośrednictwem automatycznych systemów płatności internetowych, tradycyjnym przelewem bankowym na rachunek bankowy Usługodawcy podany w potwierdzeniu przyjęcia zamówienia, jak również przy odbiorze (za pobraniem). Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Płatności Online Przelewy24.pl.
 • W przypadku płatności tradycyjnym przelewem bankowym zamówienie zostanie przekazane do realizacji po wpłynięciu należności na rachunek bankowy. Jeżeli wpłata nie zaksięguje się na koncie Sprzedawcy w ciągu 7 dni roboczych od daty złożenia zamówienia, zostanie ono anulowane.
 1. Zawarcie umowy z Kującym następuje z chwilą przyjęcia zamówienia przez Sprzedającego, o czym informuje on Konsumenta poprzez e-maila (status PRZYJĘTE DO REALIZACJI) lub telefonicznie w terminie do 48 godzin od złożenia zamówienia.

Zamówienia składane przez telefon

 1. Klient składający zamówienie za pośrednictwem telefonu, wykorzystuje do tego numer telefoniczny podany przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu. Podczas rozmowy telefonicznej Klient wskazuje Sprzedawcy:
 • nazwa Produktu
 • ilość
 • rozmiar / wielkość
 • kolor
 • podejmuje decyzje czy Produkt ma być wykonany z personalizacją czy bez personalizacji
 • podejmuje decyzję o technice wykonania personalizacji: nadruk czy grawer
 • podaje lub wysyła na e-mail Sklepu tekst jaki ma zostać umieszczony na personalizowanym produkcie
 • zdjęcia, logo, obrazki, pliki graficzne Klient wysyła Sprzedawcy na adres email shop@woodenloft.eu
 1. Następnie klient jest zobowiązany do:
 • wyboru dostawy: wysyłka kurierska, odbiór osobisty
 • podaje adres pocztowy, na który zostanie dostarczony Produkt
 • podaje numer telefonu do kontaktu Sprzedawcy oraz dla Dostawcy Produktu (kurier)
 • podaje adres e-mail, na który zostanie wysłane podsumowanie zamówienia wraz z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji
 • określa formę wystawienia dowodu zakupu: paragon czy FV jeśli ma być wystawiona FV Klient podaje pełne dane firmy / instytucji do wystawienia FV.
 • określa w jaki sposób zapłaci za zamówienie.
 1. Sprzedawca informuje podczas rozmowy telefonicznej Klienta o czasie realizacji zamówienia oraz o łącznej cenie wybranych Produktów i Usług oraz łącznym koszcie wybranego sposobu Dostawy, a także o wszystkich dodatkowych kosztach jakie Klient zobowiązany byłby ponieść, gdyby doszło do zawarcia Umowy sprzedaży.
 2. Po zawarciu Umowy sprzedaży za pośrednictwem telefonu, Sprzedawca prześle na Trwałym nośniku, na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej informację zawierającą potwierdzenie warunków Umowy sprzedaży. Sprzedawca informuje podczas rozmowy telefonicznej Klienta o czasie realizacji zamówienia oraz o łącznej cenie wybranych Produktów i Usług oraz łącznym koszcie wybranego sposobu Dostawy, a także o wszystkich dodatkowych kosztach jakie Klient zobowiązany byłby ponieść, gdyby doszło do zawarcia Umowy sprzedaży.

Zamówienia składane przez e-mail lub formularz kontaktowy

 1. Klient składający zamówienie za pośrednictwem poczty elektronicznej, przesyła je na adres e-mail podany przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu. Klient w wiadomości przesyłanej do Sprzedawcy, podaje przede wszystkim: 
 • nazwa Produktu
 • ilość
 • rozmiar / wielkość
 • kolor
 • informuje czy Produkt ma być wykonany z personalizacją czy bez personalizacji
 • określa technikę wykonania personalizacji: nadruk czy grawer
 • wysyła w treści e-maila lub edytowalnym pliku tekstowym tekst jaki ma zostać umieszczony na personalizowanym produkcie
 • dodaje do załącznika wiadomości: zdjęcia, logo, obrazki, pliki graficzne
 • adres pocztowy, na który zostanie dostarczony Produkt
 • numer telefonu do kontaktu Sprzedawcy oraz dla Dostawcy Produktu (kurier)
 • jednoznacznie określa jaki dowód zakupu ma wystawić Sprzedawca: paragon czy FV jeśli ma być wystawiona FV Klient podaje pełne dane firmy / instytucji do wystawienia FV.
 • wskazuje, którą formę płatności wybiera.
 1. Sprzedawca po otrzymaniu od Klienta drogą elektroniczną wiadomości zawierającej w/w dane wysyła do Klienta zwrotną wiadomość za pośrednictwem poczty elektronicznej z podsumowaniem zamówienia, podając cenę wybranych Produktów lub Usług oraz informacje o wszystkich dodatkowych płatnościach jakie Klient miałby ponieść z tytułu Umowy sprzedaży. Wiadomość zawiera także informację dla Klienta, że zawarcie przez niego Umowy sprzedaży za pośrednictwem poczty elektronicznej pociąga za sobą obowiązek zapłaty za zamówiony Towar. Na podstawie podanych przez Sprzedawcę informacji, Klient może złożyć zamówienie, przesyłając wiadomość elektroniczną do Sprzedawcy z akceptacją warunków Umowy.

Po złożeniu zamówienia

 1. Po zawarciu Umowy sprzedaży, Sprzedawca niezwłocznie potwierdza Klientowi jej warunki, przesyłając je na Trwałym nośniku (załącznik w pliku DOC lub PDF), na adres poczty elektronicznej Klienta wraz z potwierdzeniem przystąpienia do realizacji zamówienia.
 2. Jeżeli Sprzedawca z własnej inicjatywy składa propozycję Konsumentowi zawarcie Umowy Sprzedaży z wykorzystaniem innych środków porozumiewania się na odległość, w tym przez telefon
 • Sprzedawca wysyła wiadomość elektroniczną na adres e-mail podany przez Konsumenta w trakcie rozmowy telefonicznej z potwierdzeniem treści proponowanej Umowy Sprzedaży. W załączniku zostanie dołączony Regulamin sklepu
 • Konsument przesyła w odpowiedzi Sprzedawcy Zamówienie za pomocą wiadomości na adres e-mail, z którego otrzymał potwierdzenie przyjęcia Umowy Sprzedaży i tym samy potwierdza, zapoznanie się z Regulaminem sklepu.
 1. Po złożeniu zamówienia Sklep daje możliwość korekty, np. zmiany rozmiaru, koloru dopisanie kolejnego produktu lub anulowania wybranego produktu, zmianie danych do wysyłki, zmianie danych do FV. Kupujący chcący dokonać korekty zamówienia powinien w ciągu 5 godzin od chwili złożenia zamówienia powiadomić Sklep w formie pisemnej poprzez e-mail jednoznacznie określając swój wybór.
 2. Korekty w zamówieniu nie da się nanieść, jeśli:
 • klient otrzymał na e-mail powiadomienie „ZAMÓWIENIE ZOSTAŁO PRZEKAZANE DO PRODUKCJI” 
 • zamówienie jest już gotowe do wysyłki,
 • zamówienie już zostało wysłane,
 • gdy zamawiany produkt jest personalizowany (szklana statuetka, medale, tabliczki na puchary itp.) na życzenie Kupującego i jest on w trakcie realizacji.
 1. Jeśli korekta będzie możliwa to Sklep wysyła widomość do Klient z potwierdzeniem dokonania zmian lub anulowania zamówienia na adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta w procesie składania zamówienia.
 2. Nie ma możliwości wymiany produktu bez rozliczenia pieniężnego.
 • Za odesłany towar Konsument otrzymuje zwrot pieniędzy a następnie realizowane jest nowe zamówienie.
 • Koszty wysyłek związane z wymianą produktu pokrywa w całości Konsument.

Dostawa zamówienia

 1. Miejsce wydania rzeczy musi znajdować się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Inne miejsca wydania rzeczy poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej proponowane przez Klienta będą uzgadniane ze Sprzedającym indywidualnie w formie pisemnej, poprzez adres e-mail: shop@woodenloft.eu 
 2. Dostarczaniem zamówień zajmuje się wybrana przez Sklep firma kurierska.
 3. Wysłanie przedmiotu umowy następuje w terminie określonym na karcie produktu, a dla zamówień złożonych z wielu produktów w najdłuższym terminie z określonych na kartach produktów.
 4. W przypadku Dostawy kurierem, termin dostarczenia Zamówienia wynosi średnio do 2 dni roboczych liczone od dnia nadania paczki przez Sprzedawcę. Termin ten nie uwzględnia możliwego awizowania przesyłki w przypadku, kiedy kurier nie zastanie nikogo pod wskazanym adresem podanym przez Klienta lub gdy Klient zmieni adres dostawy w trakcie jej trwania. 
 5. Sklep dopełni wszelkich starań, by zrealizować i wysłać Zamówienie w podanym terminie, jednak dopuszcza możliwość wydłużenia terminu jego realizacji z powodu wystąpienia nieoczekiwanej dużej ilości zamówień, maksymalnie o 3 dni robocze. Opóźnienia realizacji we wskazanym terminie nie pociągają za sobą odpowiedzialności odszkodowawczej Sklepu względem Konsumenta.
 6. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub zaginięcie przesyłki, jeżeli są one skutkiem błędnego lub niekompletnego wskazana adresu przez Konsumenta.
 7. Dla zamówień, których łączna waga Produktów przekracza 30 kg lub wielkość gabarytu paczki, Dostawa kurierem może zostać podzielona na kilka osobnych przesyłek z odrębnymi numerami listów przewozowych, o czym Sprzedawca poinformuje Klienta w wiadomości e-mail.
 8. Jeżeli Dostawa kurierem pod adres wskazany przez Klienta w zamówieniu nie jest możliwa z przyczyn leżących po stronie Klienta ostatecznie to skutkuje zwrotem zamówienia do Sprzedawcy. Ponowne wysłanie zamówienia do Klienta będzie wykonane dopiero po opłaceniu kolejnej wysyłki przez Klienta.
 9. Przed odebraniem przesyłki (podpisania formularza odbioru) od firmy kurierskiej zalecamy sprawdzenie czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w czasie transportu. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm lub plomb naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub gdy plomby (taśmy) są zerwane sugerujemy odmówić przyjęcia przesyłki oraz zawiadomić o tym fakcie Sprzedawcę.
 10. Zalecamy również otwarcie przesyłki przy kurierze oraz sprawdzenie jej zawartości. W przypadku stwierdzenia, że towar jest niezgodny z zamówieniem, uszkodzony lub niekompletny prosimy o spisanie przy kurierze protokołu szkody oraz zawiadomienie o tym fakcie Sklepu. Spisanie protokołu ma na celu jedynie ułatwienie i przyśpieszenie reklamacji, a jego brak nie wyklucza postępowania reklamacyjnego.

Płatności za zamówienie

 1. Ceny na Stronie Internetowej Sklepu zamieszczone przy danym Produkcie lub Usłudze stanowią ceny brutto i nie zawierają informacji odnośnie kosztów Dostawy i wszelkich innych kosztów, które Klient będzie zobowiązany ponieść w związku z Umową sprzedaży, o których Klient będzie poinformowany przy wyborze sposobu Dostawy i składaniu zamówienia.
 2. Na stronie internetowej https://gadgets.pl/metody-platnosci/ są wymienione następujące formy płatności:
 • płatność przelewem zwykłym (tradycyjnym),
 • płatność internetowa za pomocą systemu płatności – Przelewy24
 • BLIK, Karty płatnicze,
 • płatność gotówką przy odbiorze osobistym.
 1. Klient powinien dokonać płatności za zamówienie w wysokości wynikającej z zawartej Umowy sprzedaży w terminie:
 • do 5 dni roboczych, jeżeli wybrał formę przedpłaty zwykłym (tradycyjnym) przelewem bankowym;
 • do 3 dni roboczych, jeżeli wybrał formę przedpłaty kartą płatniczą lub przelewem bankowym poprzez zewnętrzny system szybkich płatności.
 1. Dla realizacji płatności tzw. szybkim przelewem: Blik Sklep korzysta z zewnętrznych dostawców usług płatniczych. W celu dokonania płatności Klient zostanie przekierowany na strony internetowe wybranego dostawcy – Przelewy24. Przed dokonaniem płatności Klient powinien każdorazowo zapoznać się z regulaminem świadczenia usług przez dostawcę płatności oraz z treścią żądanych przez niego zgód. Regulamin Przelewy24 https://www.przelewy24.pl/regulamin
 2. Klient nie może łączyć różnych sposobów płatności dokonując zapłaty za zakupione Towary objęte jednym zamówieniem.
 3. Klient nie ma możliwości dokonania zapłaty za cześć́ zamówienia z góry, a za cześć́ zamówienia przy odbiorze.
 4. Zapłata za zakupione w Sklepie internetowym Towary dokonana za pośrednictwem usługi płatności elektronicznej następuje w momencie składania zamówienia.
 5. Realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta niezwłocznie po zaksięgowaniu się środków na rachunek bankowy Sprzedawcy.
 6. Sprzedający oczekuje na wpłatę od Kupującego 2 dni robocze, jeśli w tym czasie wpłata nie zostanie zaksięgowana na koncie Sprzedającego to Sprzedawca wysyła do Klienta wiadomość dotycząca o braku płatności i ilości dni pozostałych do opłacenia zamówienia. Zamówienie nie opłacone w terminie 4 dni od dnia otrzymania przez Klienta potwierdzenia przyjęcia Sklep ma prawo do anulowania zamówienia i tym samym odstąpieniu od zawartej Umowy na podstawie art. 491 Kodeksu Cywilnego. Kupujący zostanie powiadomiony o tym fakcie poprzez e-mail.
 7. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą, Sprzedający dokona niezwłocznie zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Kupującego. Przy płatnościach kartą czas realizacji zamówienia liczony jest od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji.
 8. Sprzedający przekaże Klientowi dowód zakupu w formie papierowej lub elektronicznej (wraz z przesyłką zawierającą Produkt). Klient wyraża zgodę, aby dowód zapłaty (faktura lub paragon) został sporządzony i przesłany na podany przez niego w trakcie składania Zamówienia bądź zakładania Konta adres e-mail. 
 9. Gdy Produkt lub Usługa zamówienia ma być́ dostarczony poza terytorium Polski, możliwa jest płatność́ za zamówienie wyłącznie z góry.
 10. W przypadku błędnej wpłaty lub przedpłaty wykonanej przez Klienta pocztowym przekazem pieniężnym koszt zwrotu zwiększa się o opłatę przekazu pieniężnego na adres pocztowy Klienta, wg cennika Poczty Polskiej. W przypadku błędnej wpłaty lub przedpłaty wykonanej przez Płatnika kartą płatniczą koszt zwrotu wynosi zgodnie z obowiązującą danej chwili tabelą opłat i prowizji https://www.przelewy24.pl wartości przedpłaty. W przypadku zwrotu błędnej wpłaty lub przedpłaty na konto za granicą Polski, koszt przelewu pokrywa odbiorca. Koszt zwrotu na konto za granicą Polski wynosi zgodnie z obowiązującą danej chwili tabelą opłat i prowizji https://www.przelewy24.pl
 11. WAŻNE: Sklep nigdy nie wyśle e-maila, wiadomości na telefon sms lub mms i nie zadzwoni do Klienta z informacją, o zmianie numeru konta do wpłaty za zamówienie, wraz z prośbą o dokonanie przelewu tradycyjnego lub innego rodzaju płatność. Jeśli Klient otrzyma takiego maila lub wiadomość na telefon – nie należy dokonywać wpłaty, czy też odpowiadać na tą wiadomość. Należy niezwłocznie przesłać niezmienioną treść otrzymanej wiadomości do Sklepu na adres: shop@woodenloft.eu

Konto bankowe Sprzedawcy

Gadgets.pl Sylwia Kułakowska
ul. Gutki  4
37-400 Nisko

 • nazwa banku: mBank
 • Numer konta:  39 1140 2004 0000 3902 8446 9956
 • Nr konta dla przelewów zagranicznych: PL33 1140 2004 0000 3812 2133 8987
 • Kod BIC/SWIFT: BREXPLPWMBK

Rozliczenia transakcji kartą płatniczą i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Przelewy24. Szczegółowe informacje o podmiocie realizującym przedmiotową usługę dostępne są na stronie https://www.przelewy24.pl/

Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068

Zasady wystawiania faktur do paragonów

 1. Od 1 stycznia 2020 r. obowiązują zasady wystawiania faktur do paragonów fiskalnych.
 2. Faktura do paragonu może być wystawiona tylko wtedy, gdy na paragonie znajduje się numer identyfikujący nabywcę (NIP). Brak numeru NIP na paragonie fiskalnym uniemożliwi Sprzedawcy wystawienie faktury VAT.
 3. Przedsiębiorca, chcąc otrzymać fakturę VAT, zobowiązany jest do podania numeru NIP na etapie składania zamówienia u Sprzedawcy.
 4. Zgodnie z obowiązującymi przepisami VAT, paragon do kwoty 450 zł brutto (100 euro) z NIP nabywcy stanowi fakturę uproszczoną, równoważną ze zwykłą fakturą. W przypadku paragonów na kwotę 450 zł brutto (z NIP nabywcy), nabywca nie musi zwracać się do Sprzedawcy o zwykłą fakturę.
 5. UWAGA: Jeden paragon z nr NIP to jedna faktura VAT. Zgodnie z art. 28 pkt 5 ustawy z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1520), ustawa ta wchodzi w życie 1 września 2019 r., z wyjątkiem art. 1 pkt 21 i 24, które wchodzą w życie 1 stycznia 2020 r.”
 6. Podczas składania zamówienia Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej w formie załącznika PDF stosownie do regulacji rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej (Dz.U. z 2012 r., poz. 1528). Jeśli Klient nie wyrazi zgody na otrzymywanie faktur drogą elektroniczną, faktury będą wysyłane w formie papierowej wraz z zamówieniem.
 7. Prawa autorskie do treści, zdjęć, obrazków, znaków towarowych itp.
 8. Wszelkie materiały przesłane przez Klienta na adres siedzimy Sklepu lub e-mail celem realizacji zamówienia (personalizacja produktu na podstawie otrzymanych materiałów) takie jak: zdjęcia, obrazki, teksty, życzenia, dedykacje, logo, znaków towarowych itp.  nie mogą być objęte prawami autorskimi osób trzecich oraz nie mogą zawierać żadnych treści, które stanowiłyby naruszenie praw autorskich bądź innych praw lub zasady współżycia społecznego tj.: wszelakiej pornografii, promujących rasizm lub systemy totalitarne, naruszających godność lub inne dobra osobiste itp.
 9. Odpowiedzialność za wszelkie treści przesłanych materiałów oraz plików, w szczególności za naruszenia praw autorskich lub naruszenia praw do wizerunku, jakiekolwiek szkody wyrządzone osobom trzecim w całości ponosi i pokrywa Klient.
 10. W razie naruszenia praw autorskich lub innych praw własności intelektualnej osób trzecich Klient jest zobowiązany do zwolnienia Sprzedawcy od wszelkiej odpowiedzialności w zakresie w jakim on lub osoba, za którą ponosi odpowiedzialność dokonała naruszenia i w całości zrekompensować Sprzedawcy wszelkie szkody powstałe w związku z roszczeniami podmiotów trzecich, w tym koszty sądowe i zastępstwa procesowego, doradztwa prawnego oraz zasądzonych odszkodowań i zadośćuczynień.
 11. Sprzedawca nigdy nie zgłasza żadnych praw autorskich do zdjęć i materiałów wysłanych przez Klienta na e-mail lub adres siedziby sklepu.
 12. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niezgodne z prawem wykorzystanie przez Klienta prawa autorskich osób trzecich tj.: zdjęcia, obrazki, teksty, życzenia, dedykacje, logo, znaków towarowych itp.
 13. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia i niezwłocznego powiadomienia Klienta o tym fakcie w przypadku, gdy otrzymane zdjęcia, obrazki, teksty, życzenia, dedykacje, logo itp. do których zaistniały podejrzenia o naruszenia praw autorskich oraz wątpliwości, co do ich zgodności z prawem lub innych praw własności intelektualnej osób trzecich.

Zawieszenie świadczenia usługi

 1. Sklep może zawiesić świadczenie usług Klientowi (zablokować / skasować Konto) w następujących przypadkach:
 • korzystania ze Sklepu za pośrednictwem Konta przez osoby trzecie, nieupoważnione przez Klienta zarejestrowanego,
 • korzystania z usług w sposób naruszający obowiązujące przepisy prawa, ogólnie przyjęte normy społeczne, moralne lub dobre obyczaje, np. poprzez zamieszczanie treści o charakterze obraźliwym, rasistowskim, pornograficznym itp.
 • uporczywe i powtarzające się składanie i rezygnowanie przez Klienta z zamówień,
 • złożenia przez Klienta nieprawdziwego oświadczenia, zatajenia lub podania nieprawdziwych danych lub informacji, bądź też jeżeli prawdziwość oświadczeń, danych lub informacji podanych przez Klienta budzi uzasadnione wątpliwości.
 1. Sklep o zamiarze zablokowania konta Klienta poinformuje Klient powiadomieniem wysłanym na adres poczty elektronicznej, który został podany w formularzu rejestracyjnym. Zablokowanie konta Klienta jest równoznaczne z rozwiązaniem umowy z Klientem o świadczenie usług drogą elektroniczną w trybie natychmiastowym.
 2. Sklep daje możliwość Klientowi odwołanie się od decyzji Sklepu o zablokowaniu Konta. W ciągu 14 dni od zablokowania Konta Klient może wysłać wniosek o ponowne rozpoznanie sprawy. Wniosek Klient wysyła w formie pisemnej pod rygorem nieważności na adres siedziby Gadgets.pl. Decyzja wydana po ponownym rozpoznaniu sprawy jest ostateczna.
 3. Sklep ma prawo zawiesić świadczenie usług Klientowi, jeżeli utraci w całości lub części możliwość świadczenia usług, w szczególności ze względów technicznych lub awarii systemów teleinformatycznych. Wznowienie świadczenia sprzedaży produktów oraz usług nastąpi nie wcześniej niż po ustaniu przyczyn zawieszenia oraz naprawie.
 4. Sklep zastrzega sobie prawo do wprowadzenia ograniczeń w korzystaniu ze Sklepu internetowego spowodowanych jego serwisem technicznym.

Prawo do odstąpienia od umowy

 1. Ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.) Polski rząd przyjął w projekcie ustawy próg 10 EUR. Oznacza to, że w Polsce wszystkie transakcje o wartości przewyższającej równowartość 10 EUR, będą podlegały ochronie na podstawie wprowadzanych przepisów.
 2. Konsumentowi, przysługuje na podstawie art. 27 Prawa konsumenckiego prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 Prawa konsumenckiego.
 3. Termin odstąpienia od umowy zawartej na odległość wynosi 14 dni od momentu wydania rzeczy (otrzymania przesyłki), a do zachowania terminu wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie należy wysłać na: email shop@woodenloft.eu lub na adres Wooden Loft Sylwia Kułakowska, ul. Gutki 4, 37-400 Nisko.
 4. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Konsument może złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Prawa konsumenckiego, lub na formularzu dostępnym pod adresem FORMULARZE w stopce strony.
 5. Sprzedający niezwłocznie potwierdzi Konsumentowi na e-mail (podany przy zawieraniu umowy i inny jeżeli został podany w złożonym oświadczeniu) otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 6. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedającemu niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
 7. Konsument odsyła rzeczy będące przedmiotem umowy, od której odstąpił na własny koszt i ryzyko.
 8. Konsument w przypadku zwrotu Produktu w związku z odstąpieniem, ponosi odpowiedzialność tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
 9. Sprzedający niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego przez Konsumenta zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Produktu, a jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie zwróci Konsumentowi dodatkowych kosztów.
 10. Sprzedający dokonuje zwrotu zapłaty przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 11. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 12. Nie można dokonać zwrotu towaru osobiście w siedzibie Sprzedającego.
 13. Konsumentowi według ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku (art.38) nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:
 • o świadczeniu usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
 • w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 • w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
 • w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji (jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy);
 • w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 • o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
 • zawartej w drodze aukcji publicznej;
 • o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
 • o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

Rękojmia i reklamacje z tytuł rękojmi: Konsument, Przedsiębiorca

-== Konsumenci ==-

 1. Sklep jest zobowiązany do dostarczenia Konsumentom produktu bez wad fizycznych i prawnych. Jakiekolwiek postanowienie niniejszego paragrafu nie wyłączają̨ ani nie ograniczają̨ uprawnień́ Konsumentów.
 2. Przez wadę fizyczną Produktu rozumie się niezgodność Towaru z umową, a w szczególności:
 • brak właściwości, które Produkty tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony, albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
 • nie ma właściwości, o których Sprzedawca zapewnił Konsumenta, w tym przedstawiając próbkę albo wzór;
 • nie nadaje się do celu, o którym Konsument poinformował Sprzedawcę przy zawarciu umowy, a Sprzedawca nie zgłosił zastrzeżeń co do takiego jej przeznaczenia;
 • wydanie Produktu w stanie niezupełnym;
 • jeżeli Produkt został nieprawidłowo zamontowany lub uruchomiony, a czynności te zostały wykonane przez Sprzedawcę lub osobę trzecią, za którą Sprzedawca ponosi odpowiedzialność, albo przez Konsumenta, który postąpił według instrukcji otrzymanej od Sprzedawcy.
 1. Reklamację należy składać pisemnie na adres siedziby Sklepu lub pocztą elektroniczną shop@woodenloft.eu. Należy zawrzeć w niej następujące informacje:
 • datę sporządzenia oświadczenia reklamacyjnego;
 • strony umowy (sprzedawca i kupujący);
 • datę nabycia towaru, jego rodzaj i cenę;
 • przyczynę reklamacji;
 • czas, w jakim ujawniła się wada;
 • żądanie (np. naprawienia wady, wymiany towaru, obniżenia ceny, zwrotu pieniędzy).
 1. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania Towaru Konsumentowi.
 2. Sklep ma 14 dni na ustosunkowanie się do żądań Konsumenta, o sposobie jej rozpatrzenia Konsument zostanie poinformowany przed upływem tego terminu – w przeciwnym wypadku, jego roszczenia uważa się za zaakceptowane.
 3. Konsumenta jest obowiązany udostępnić Sprzedawcy Produkt podlegający naprawie lub wymianie w celu jego odebrania, które odbywa się na koszt Sprzedawcy.
 4. Wszystkie koszty związane z uznaną reklamacją pokrywa Sprzedawca.
 5. Sprzedawca może nie przyjąć oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, jeśli wykaże, że brak zgodności Towaru z Umową sprzedaży jest nieistotny.
 6. W razie odstąpienia od Umowy sprzedaży Konsument niezwłocznie zwraca Towar Sprzedawcy na jego koszt. Sprzedawca zwraca cenę nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania Produktu lub dowodu jego odesłania.
 7. W razie dochodzenia przed sądem albo sądem polubownym jednego z uprawnień z tytułu rękojmi termin do wykonania innych uprawnień, przysługujących Konsumentowi z tego tytułu, ulega zawieszeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Odpowiednio stosuje się również do postępowania mediacyjnego, przy czym termin do wykonania innych uprawnień z tytułu rękojmi, przysługujących Konsumentowi, zaczyna biec od dnia odmowy przez sąd zatwierdzenia ugody zawartej przed mediatorem lub bezskutecznego zakończenia mediacji.
 8. Przyczyną reklamacji nie mogą być wady, o których Konsument wiedział w chwili zawarcia umowy.
 9. Zasady dostępu do procedur pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich dostępne są w siedzibach lub na stronach internetowych podmiotów uprawnionych do pozasądowego rozpatrywania sporów.
 • Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej – Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php
 • platforma ODR – https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL
 • Przy Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa także punkt kontaktowy (telefon: 22 55 60 333, email: kontakt.adr@uokik.gov.pl lub adres pisemny: Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa), którego zadaniem jest między innymi udzielanie pomocy konsumentom w sprawach dotyczących pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.

-== Przedsiębiorca ==-

 1. Sprzedawca zapewnia Dostawę Produktu pozbawionego wad. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Przedsiębiorcy, jeżeli Towar ma wadę (rękojmia).
 2. Reklamację należy składać pisemnie na adres siedziby Sklepu lub pocztą elektroniczną shop@woodenloft.eu. Należy zawrzeć w niej następujące informacje:
 • datę sporządzenia oświadczenia reklamacyjnego;
 • strony umowy (sprzedawca i kupujący);
 • datę nabycia towaru, jego rodzaj i cenę;
 • przyczynę reklamacji;
 • czas, w jakim ujawniła się wada;
 • żądanie (np. naprawienia wady, wymiany towaru, obniżenia ceny, zwrotu pieniędzy).
 1. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od wydania Produktu. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Produktu na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady.
 2. Jeżeli Towar ma wadę, Przedsiębiorca może:
 • złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Przedsiębiorcy wymieni Produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie.
 • żądać wymiany Produktu wadliwego na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić Produkt wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Przedsiębiorcy.
 1. Wszelkie reklamacje związane z Produktem lub realizacją Umowy sprzedaży, Przedsiębiorca może składać w dowolnej formie.
 2. Sklep ma 14 dni na ustosunkowanie się do żądań Przedsiębiorcy, o sposobie jej rozpatrzenia Przedsiębiorca zostanie poinformowany przed upływem tego terminu – w przeciwnym wypadku, jego roszczenia uważa się za zaakceptowane.
 3. W kwestiach odstąpienia od umowy nieuregulowanych w Regulaminie Sklepu, zastosowanie mają przepisy Ustawy o prawach konsumenta.
 4. Polityka prywatności oraz bezpieczeństwo danych osobowych

Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez Konsumentów sklepu jest Sprzedawca.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwane dalej: RODO (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1), informujemy, iż Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych. Kupujący dobrowolnie podając przy składaniu zamówienia swoje dane osobowe Sprzedającemu wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Sprzedającego w celu realizacji złożonego zamówienia. Kupujący ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych.

Szczegółowe zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych wykorzystywanych w celu realizacji zamówień przez sklep zostały opisane w Polityce prywatności, która znajduje się w stopce strony POLITYKA PRYWATNOŚCI.

Własność intelektualna

 1. Klient jest uprawniony do korzystania z treści umieszczonych przez Gadgets.pl w Sklepie wyłącznie na własny użytek.
 2. Zabrania się w sposób publiczny lub komercyjny wykorzystywania, rozpowszechnianie, przesyłanie, zamieszczanie na innych internetowych stronach, czasopismach, filmikach, modyfikowanie, linkowanie ani publikowanie całości lub fragmentu www.gadgets.pl oraz jego wersji mobilnej przez Klienta lub osoby odwiedzające Sklep Internetowy Gadgets.pl jakichkolwiek materiałów zamieszczonych na stronie internetowej Sklepu www.gadgets.pl. w tym filmików, zdjęć, obrazków, treści, dedykacji, życzeń, opisów, treści, komentarzy klientów, szaty graficznej Sklepu itp. Bez pisemnej zgody właściciela Sklepu jest to zabronione i niedozwolone.
 3. Sklep udziela zgody Klientowi na drukowanie kopii lub wyciągów ze Sklepu Internetowego Gadgets.pl wyłącznie do własnego użytku Klienta, niezwiązanego z działalnością gospodarczą lub zawodową Klienta.
 4. Postanowienia końcowe
 5. Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna dla Kupującego w stopce Sklepu w zakładce Regulamin zakupów, bezpośredni link https://gadgets.pl/regulamin. W trakcie realizacji zamówienia oraz w całym okresie opieki posprzedażowej Kupującego obowiązuje regulamin zaakceptowany przez niego przy składaniu zamówienia.
 6. Gadgets.pl ma prawo do dokonania zmian w Regulaminie Sklepu w zakresie w jakim jest to dopuszczalne przez obowiązujące przepisy, w tym w razie potrzeby wprowadzenia zmian technicznych lub funkcjonalnych w Sklepu, bądź też zmian w przepisach prawa. Klient, który nie akceptuje zmian Regulaminu Sklepu lub innych warunków świadczenia usług, może rozwiązać umowę. Korzystanie przez Klienta ze Sklepu po wprowadzeniu zmian w Regulaminie Sklepu lub innych warunkach świadczenia usług oznacza ich akceptację.
 7. Wszelkie spory wynikłe w związku z realizowaniem umów zawartych między Sprzedawcą, a Klientem będącym Konsumentem w pierwszej kolejności będą rozstrzygane polubownie. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, sądem właściwym dla rozpatrywania sporów jest sąd właściwy dla miejsca zamieszkania/siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.
 8. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem niebędącym jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sklepu.
 9. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 10. Świadczenie usług i sprzedaży towarów objętych niniejszym Regulaminem podlegają prawu polskiemu.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl