Language:
do kasy suma: 0,00 zł
Polityka prywatności

Polityka prywatności sklepu Wooden Loft - Rustykalne meble ręcznie robione

Zapewniamy naszym Klientom pełne poszanowanie ich prywatności oraz ochronę ich danych osobowych.

Niniejszy opis określa zasady gromadzenia, przechowywania i udostępniania danych w ramach usług świadczonych przez Sklep Internetowy Gadgets.pl dostępny pod adresem www.gadgets.pl.

Zapewniamy naszym Klientom pełne poszanowanie ich prywatności oraz ochronę ich danych osobowych. Informacje te (w tym dane osobowe Użytkowników) są należycie zabezpieczane, a formularze internetowe służące do przesyłania tych informacji są chronione protokołem bezpieczeństwa SSL, dzięki czemu proces przekazywania danych jest szyfrowany.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwane dalej: RODO (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1), informujemy, iż:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma Wooden Loft Sylwia Kułakowska i mająca siedzibę pod adresem ul. Gutki 4, 37-400 Nisko, NIP 8652221381, REGON 527457332, oferująca swoje produkty i usługi w sklepie internetowym www.gadgets.pl (zwany dalej: gadgets.pl)

2) Inspektorem ochrony danych w gadgets.pl jest Pani Sylwia Kułakowska, adres e-mail: shop@woodenloft.eu lub skierować dyspozycję pisemnie pod adres Wooden Loft Sylwia Kułakowska ul. Gutki 4, 37-400 Nisko.

3) Otrzymaliśmy je od Państwa podczas zakładania konta, a także później, w związku z zakupami dokonywanymi przez Ciebie w Gadgets.pl

4) Jaki jest cel przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez Gadgets.pl

a) zawarcia i wykonania umowy sprzedaży produktów oraz usług drogą elektroniczną będących w ofercie sklepu on-line Gadgets.pl,
b) zakładania i zarządzania Pani/Pana kontem lub kontami, oraz zapewnienia obsługi Twojego konta, transakcji i rozwiązywania problemów technicznych,
c) obsługi reklamacji, 
d) obsługi zgłoszeń, które do nas kierujesz (np. przez formularz kontaktowy),
e) rozliczeń finansowych, w tym wystawienia dokumentów księgowych,
f) obsługi procesu sprzedaży oraz obowiązków po sprzedażowych dotyczących transakcji zawartych na innych platformach sprzedaży elektronicznej (internetowej) niż sklep internetowy Gadgets.pl takich jak Allegro, Amazon.
g) kontaktowania się z Panią/Panem, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług,
h) obsługi procesu sprzedaży oraz obowiązków po sprzedażowych dotyczących transakcji zawartych w pozostałych kanałach sprzedaży nie internetowych tj. w siedzibie firmy,
i) obsługa Pani/Pana próśb przekazywanych przez formularz kontaktowy w sytuacji, gdy nie są one związane wprost z wykonaniem umowy,
j) ustosunkowania się do zgłoszonych przez Panią/Pana roszczeń z tytułu gwarancji jakości lub rękojmi za wady fizyczne produktów będących w ofercie Gadgets.pl,
k) otrzymywania informacji handlowych od Gadgets.pl, ale tylko i wyłącznie gdy zwrócisz się do nas sam o przesłanie oferty interesujących Cię produktów czy usług.

Przetwarzamy też Pani/Pana dane osobowe w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Gadgets.pl, którym jest:
a) windykacja należności; prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych

5) Dane osobowe nie są wykorzystywane do:
a) udziału w akcjach promocyjnych dotyczących produktów z oferty Gadgets.pl
b) programów lojalnościowych firmy Wooden Loft Sylwia Kułakowska

6) Wymagamy podania przez Ciebie następujących danych osobowych, aby móc zawrzeć i wykonać umowę zawartą z Tobą:
a) do rejestracji konta: e-mail, hasło
b) do złożenia zamówienia przez osoby fizyczne: e-mail, imię, nazwisko, telefon, ulicę i nr domu, kod pocztowy, miasto, kraj.
c) do złożenia zamówienia przez osoba prawna: e-mail, imię, nazwisko, telefon, ulicę i nr domu, kod pocztowy, miasto, kraj, NIP.

Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia i realizacji umowy; konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości zawarcia umowy sprzedaży Pani/Panu produktów oferowanych przez Gadgets.pl
Podanie Twoich danych jest dobrowolne.

7) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane do czasu:
a) obowiązywania okresu gwarancji jakości lub okresu rękojmi za wady produktów,
b) dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,
c) dane osobowe będą utrwalone w dokumentacji księgowej i przechowywane przez okres wskazany w obowiązujących przepisach prawa, w tym przepisach podatkowych,
d) maksymalnie przez okres 3 lata od dnia zakończenia wykonania umowy.

8) W przypadku konieczności dostarczenia zakupionego przez Panią/Pana produktu w Gadgets.pl dane osobowe mogą być udostępniane operatorom logistycznym, pocztowym lub innym przewoźnikom wyłącznie w celu dostarczenia zamówienia.

9) Gadgets.pl jest uprawniona do przekazywania Pani/Pana danych osobowych podmiotom trzecim (zwanym dalej: Podwykonawcami Gadgets.pl) w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Pani/Pana z Gadgets.pl umowy. W związku z tym Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazane Podwykonawcom Gadgets.pl na podstawie umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych zawartej pomiędzy Gadgets.pl a Podwykonawcami Gadgets.pl. Ponadto Gadgets.pl jest zobowiązany do przekazywania Pani/Pana danych osobowych na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, w tym na żądanie uprawnionych sądów, organów i instytucji walczącym z oszustwami i nadużyciami.

10) Pani/Pan dane osobowe, nie są przekazywane poza obszar EOG (Europejski Obszar Gospodarczy). Przekazanie Pani/Pana danych osobowych poza obszar EOG może jednak nastąpić, gdy będzie to konieczne w celu zrealizowania Pani/Pana usługi, w tym sytuacji, gdy realizacja usługi będzie wymagała udziału Podwykonawców (firma kurierska) Gadgets.pl posiadających siedziby poza obszarem EOG.

11) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody.

W każdej chwili możesz pobrać kopię danych logując się na swoje konto. Jeśli zdecydujesz się do nas napisać, dla celów bezpieczeństwa przejdziesz weryfikację i jeśli zakończy się ona pozytywnie, prześlemy Ci kopię Twoich danych, zachowując odpowiednie środki bezpieczeństwa.

Z uprawnień tych możesz skorzystać, gdy:
a) w odniesieniu do żądania sprostowania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
b) w odniesieniu do żądania usunięcia danych: Twoje dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Gadgets.pl; cofniesz swoją zgodę na przetwarzanie danych; zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub dane zostały zebrane w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną oferowanych dziecku;
c) w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe – możesz żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będziesz chciał/a, aby zostały usunięte; Twoje dane nie będą nam już potrzebne, ale mogą być potrzebne Tobie do obrony lub dochodzenia roszczeń; lub wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
d) w odniesieniu do żądania przeniesienia danych: przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie Twojej zgody lub umowy zawartej z Tobą oraz, gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny.

12) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do GIODO (po 25 maja 2018 roku – do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych – PUODO), gdy Uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO.

13) W oparciu o Twoje dane osobowe Gadgets.pl nie będzie podejmował wobec Pani/Pana zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

Co to jest Profilowanie ?
Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.

14) Prywatność dzieci
Usługi Gadgets.pl skierowane są do wszystkich osób z wyłączeniem dzieci poniżej 18 roku życia.

15) Gadgets.pl nie gromadzi danych wrażliwych takich jak: pochodzenie etniczne i rasowe, poglądy polityczne, religijne i filozoficzne, przynależność do partii politycznych i związków zawodowych, szczegółowe dane związane ze zdrowiem i orientacją seksualną. Jeżeli Gadgets.pl kiedykolwiek będzie potrzebować gromadzić takie dane w celu realizacji umowy, wówczas zgłosi się do Klienta po osobną zgodę na przetwarzanie danych wrażliwych.

16) Newsletter, Materiały reklamowe - promocyjne wysyłamy Klientom jedynie wówczas, gdy wyrazili na to zgodę. Dotyczy to w szczególności newslettera wysyłanego Klientowi, jeżeli potwierdzi wyraźnie wskazanego przez nas linka zawierającego akceptację na otrzymywanie newslettera o aktualnych promocjach, rabatach i nowościach w naszym Sklepie. Materiały te dotyczą wyłącznie oferty naszego Sklepu.

Więcej informacji znajdą Państwo na stronach Ministerstwa Cyfryzacji: https://www.gov.pl/cyfryzacja/rodo-informator

Cookies (ciasteczka)

Na naszej witrynie internetowej www.gadgets.pl, która należy i jest administrowana przez Wooden Loft Sylwia Kułakowska wykorzystuje pliki cookie, pliki te nie zbierają żadnych danych osobowych, pozwalają jedynie na personalną identyfikację użytkownika.

Pliki Cookies przesyłane przez witrynę www.gadgets.pl wykorzystujemy do:

  • Zbierania anonimowych statystyk dotyczących sposobu nawigacji i odwiedzin i w sklepie. Dane zebrane w ten sposób pomagają nam w udoskonalaniu naszej witryny. Zaliczają się do nich: odwiedzane adresy URL, źródła z których przychodzi oraz inne informacje powiązane ze sposobem w jaki użytkownik korzysta ze strony internetowej www.gadgets.pl

Pliki cookie są zapisywane podczas wizyty na stronie internetowej Sklepu na komputerze, telefonie, tablecie, konsoli Klienta dostarczają danych statystycznych o aktywności Klienta jak również pozwala zapamiętać jego preferencje, (np. wybrany język) tak by użytkownik nie musiał ustawiać swoich preferencji za każdym razem, kiedy korzysta z danej strony internetowej.

Klient w każdej chwili może wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej opcję przyjmowania cookies, choć musi mieć świadomość, że w niektórych przypadkach odłączenie tych plików może wpłynąć na utrudnienia w korzystaniu z oferty naszego Sklepu.

Administrator witryny www.gadgets.pl nie udostępnia plikiów Cookies podmiotom trzecim.

Poniżej znajdują się szczegółowe instrukcje postępowania w celu wyłączenia obsługi plików Cookies w najbardziej popularnych przeglądarkach internetowych:

Microsoft Internet Explorer
Google Chrome
Opera

Mozilla Firefox

Pragniemy zwrócić Państwa uwagę, że jeżeli na stronie internetowej naszego Sklepu zamieszczamy linki prowadzące do innych, nieadministrowanych przez nas stron internetowych, to nie możemy odpowiadać ani za zawartość tychże stron, ani za stopień ochrony prywatności realizowany przez administratorów tych stron. Podejmując decyzję o przejściu na takie strony, Klient czyni to na własną odpowiedzialność. Zachęcamy przy okazji do zapoznania się z polityką prywatności realizowaną przez te strony, zanim Klient udostępni im swoje dane osobowe.

Oprogramowanie Shoper zapisuje informacje w plikach cookies dotyczących obszarów:

Cookie dotyczące sklepu (informacje konieczne do przekazania klientom):

  • informacje na temat sesji,
  • ostatnio oglądane produkty,

Cookie dotyczące panelu administracyjnego:

  • informacje na temat sesji,
  • możliwość przeglądania przez administratora sklepu podczas jego wyłączenia dla klientów,
  • podgląd stylów graficznych,
  • integracja z allegro - kontrola pobierania kategorii.

Dodatkowe informacje
Więcej informacji o plikach cookies znajdziesz w serwisie http://wszystkoociasteczkach.pl

Google Analytics

Narzędzie Google Analytics w sklepie www.gadgets.pl
Google Analytics usługa świadczona przez firmę Google Inc za pomocą której otrzymujemy zbiorcze podsumowanie w postaci statystyk w których nie są zawarte żadne dane identyfikujące osoby (Zasady Google Analytics) odwiedzające nasz sklep. Wszelkie informacje na temat działań użytkowników w obrębie www.gadgets.pl są przesłane do firmy Google i przechowywane na jej serwerach.

Wszelkie pytania, wnioski i sugestie odnoszące się do ochrony Państwa prywatności, w szczególności danych osobowych prosimy zgłaszać na adres shop@woodenloft.eu bądź telefonicznie pod numerem +48662636536.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl